Důležitost biblické gramotnosti dětí

Linda Howardová je pomocnou vydavatelkou v nakladatelství Tyndale Kids.

Biblická gramotnost nespočívá ve schopnosti převyprávět příběh Davida s Goliášem. Biblicky gramotný člověk není znalcem maxima poutavých biblických příběhů jako je smlouva duhy, kterou Bůh s lidmi uzavřel po velké potopě.

Znát biblické příběhy je jistě důležité. Biblická gramotnost je však procesem poznávání Boha prostřednictvím jeho Slova. Spočívá v růstu a rozvoji lásky k našemu Stvořiteli a touze ho více poznávat a vědět, co mu dělá radost. Bůh nám skrze Písmo věnoval mapu s cestou k jeho srdci – my z ní však často odbočujeme a hledáme ho pomocí zkratek, které nás od Bible odvádějí.

Mnozí křesťané dnes svou víru staví na verších na každý den, podcastech a jiných zkratkách namísto toho, aby šli přímo ke zdroji. Abyste mě špatně nepochopili – podcasty a zamyšlení na každý den mohou být dobrými nástroji pro růst naší víry a znalost jednotlivých příběhů Bible je jistě důležitou součástí porozumění Božímu slovu.

Problém nastává v okamžiku, kdy na Písmo nehledíme jako na svaté. Nezapomínejme, že hlavní postavou Bible je sám Bůh. Lidé, které si Bůh vybral, povolal a použil, jsou pro nás do jisté míry také důležití. Pomáhají nám uvidět, jak můžeme také my žít podle biblických pravd. O ně samotné ale nejde. Jejich příběhy byly do Bible zařazeny proto, aby nás navedly a ukázaly nám, jak můžeme rozvíjet náš osobní vztah s Bohem. Když odpoutáme svou pozornost od Boha a zaměříme ji namísto toho na biblické postavy, začnou nám unikat pravdy, kterým nás Písmo chce učit.

Jak tedy naše děti naučíme rozumět ústřednímu Božímu příběhu evangelia? Jak můžeme jejich srdcím vštípit lásku k Písmu?

Zde je několik tipů, které se mi osvědčily jak ve třídě dětské besídky, tak doma v rodině.

Naslouchejte spolu s dětmi Písmu.

Pořiďte si poutavé umělecké zpracování audio nahrávky Bible a naslouchejte společně profesionálním předčítačům Božího příběhu. Vedoucí besídek tím mohou obohatit dětský program ve sboru, rodiče jejich večerní domácí rutinu. 

Zábavnou formou veďte děti k pravidelnému učení veršů nazpaměť

Motivujte děti k memorování biblických veršů – například za pomoci tabulky na nástěnce, do níž si budou postupně za každý naučený verš vlepovat samolepky a po dosažení cíle dostanou lákavou odměnu.

Mluvte s dětmi o významu a kontextu veršů, které si čtou nebo učí nazpaměť

Pokud se děti pod vaším vedením v besídce učí zpaměti Jana 3,16, věnujte dostatek času tomu, abyste si s nimi o tomto verši a o jeho pozadí popovídali. Zabývejte se například těmito otázkami: Proč je tento verš důležitý? Jak zapadá do celého hlavního příběhu Bible? Jaký byl kulturní kontext doby, v níž byl verš napsán?

K získání dodatečných informací a vysvětlení širšího kontextu Písma vám poslouží různé výkladové knihy pro děti jako například The Big Book of Bible Questions (Velká kniha otázek o Bibli). Pokud můžete, pořiďte podobné zdroje i rodičům dětí, aby také oni rozšířili své porozumění Božímu slovu a cítili se během domácích rozhovorů s dětmi sebejistě.

Buďte dětem vzorem v lásce k Písmu

Noste si v neděli do církve vaši osobní Bibli, čtěte si před dětmi Bibli a mluvte o tom, co vás v ní momentálně oslovilo a čemu jste se naučili. Pokud vás uvidí investovat čas do vztahu s nebeským Otcem, budou vás v tom chtít napodobovat.

Vytvářejte příležitosti k tomu, aby děti uplatňovaly biblické lekce a naučené verše v praxi.

Vyberte společně v rodinách peníze, které pošlete misionářovi, povzbuďte rodiče, aby s dětmi obdarovali sousedy nějakým jídlem, apod. Většina dětí nejlépe reaguje na tzv. kinestetické učení – potřebují si látku „omakat“ a vyzkoušet v praxi. Dejte jim příležitost fyzicky vykonat to, čemu se naučily, a uvidíte, že se jim vštěpované pravdy nesmazatelně vyryjí do srdce a mysli.

Čím lépe děti uvidí přímé spojení mezi Biblí a jejich životy, tím více porozumí její důležitosti a přijmou ji za svou.Čím více ji budou číst, tím více si ji zamilují a budou jí toužit víc poznávat.

Není to jednoduše úžasné, když se nám daří vychovávat příští generaci k hladu po Božím slově a být jim v tom dobrými vzory a mentory?


O Lindě

Linda Howardová je zástupkyní vydavatele v nakladatelství Tyndale House Publishers se zaměřením na děti a mládež. Do své role vnáší své rozsáhlé zkušenosti s prací s dětmi a dětskými produkty – osmiletou zkušenost práce v organizaci Focus on the Family 
(Zaměřeno na rodinu) a její oblíbenou nejprodávanější značkou Adventures in Odyssey (Dobrodružství v Odyseji), úspěšné zvládnutí rebrandingu a obnovy produktové řady Faith That Sticks (Víra, která zůstává), čtrnáctiletou praxi učitelky v mateřské škole a osmileté působení ve funkci asistentky ředitele Community School of the Arts (Komunitní škola umění) na univerzitě Wheaton College. Při rozhodování o akvizicích je pro Lindu určující její nadšení a vášeň přivádět děti k hlubšímu poznání Krista. Pomáhá autorům vydávat a formovat produkty, které děti nastartují na cestě k duchovní zralosti. Tuto zodpovědnost bere velice vážně a je vděčná za příležitost sloužit svým obdarováním Bohu, rodičům i dětem.