Vzdělávání vedoucích

Pozvánka na seminář

Mnozí z nás se na svých programech potkáváme s dětmi, které není jednoduché zabavit, a je téměř nemožné udržet jejich pozornost. Názorů na to, proč tomu tak je hodně. Nakonec buď slevíme se svých zásad, nebo naše akce rodiny s těmito dětmi postupně přestanou navštěvovat. Myslím, že není na nás hodnotit, jak jsou děti vychované, či nevychované. Důležité je být připraven na variantu, že problém není ve výchově, a vidět před sebou dítě, které potřebuje pomoct. Někdy je to běh na dlouhou trať, jindy stačí málo. Bez toho aniž bychom gůglovali jestli má dítě ADHD, PAS a domnívali se, na jaké škále výše zmíněného se pohybuje, můžeme udělat vstřícný krok nejen k dětem, ale i k rodičům. Proto jsem se rozhodla poprosit paní Janu o seminář, který by nám přiblížil toto časté téma a to “Jak s těmito dětmi pracovat”. Naše Mateřské centrum Kidztown tyto pomůcky v posledních letech pořizuje, a rodiče, kteří je potřebují, je poznají a oceňují.

Několik z nich si můžeme ukázat, jsou dostupné pro každou besídku.  Vyměníme si také praktické rady a příklady dobré praxe.

Těším se, s kým z vás se potkám

Mirka Smetanová

SENZORICKÁ INTEGRACE NEJEN V PEDAGOGICE 

Přihláška na školení

Termín školení: 30.3.2023, uzávěrka přihlášek je 26.3.2023

Čas školení: od 9:00 do 16:30 s půlhodinovou přestávkou na oběd, dopoledne teoretická, odpoledne praktická část

Místo školení: Apoštolská církev, sbor Kolín, V Zídkách 402, 280 02 Kolín mapa

Pro koho je školení určeno:

Kurz je vhodný zejména pro ty, kteří přicházejí do kontaktu s osobami s autismem, s poruchami chování, s poruchami učení, případně jinými cílovými skupinami osob.

Obsahová náplň školení:

Kurz je zaměřen na senzorickou integraci a na její význam a důležitost v procesu učení. Na kurzu získáte poznatky o tom, co je senzorická integrace a co jsou poruchy senzorické integrace. Dozvíte se, jaké jsou konkrétní projevy těchto poruch a jaký mají vliv na vzdělávací proces, osvojování si základních akademických zručností (čtení, psaní) a na fungování v každodenním životě. Naučíte se, jak tyto poruchy rozpoznat a jak u dětí podporovat smyslové vnímání. Dále vám poradíme jaké aktivity zvolit na stimulaci jednotlivých smyslových systémů a poradíme vám vhodné pomůcky na senzorickou integraci, případně možnosti, jak upravit bezprostřední prostředí pro dítě/žáka.

Akreditace:

Kurz má akreditaci MŠMT ČR pod číslem: MSMT – 22893/2017-2-793 a po jeho absolvování vám bude e-mailem zasláno osvědčení.

Cena školení: 2 590 CZK (poplatek se hradí předem) Pokud naplníme skupinu, cena bude nižší. Pedagogickým pracovníkům může zaměstnavatel kurz proplatit ze školních šablon, služebníkům v církvích může sponzorským darem vypomoci ODAC, neváhejte proto kontaktovat Mirku Smetanovou. 

V ceně školení je započten oběd a materiály ze školení. 

Přihlášení: prosím, vyplňte online přihlášku. V případě otázek ohledně organizace nás kontaktujte na telefonním čísle 731 504 356 nebo na saseku@seznam.cz (Mirka Smetanová).

Maximální počet účastníků: 15 (minimální počet účastníků: 10)

* * * * *

Školení vede: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Působí na Spojené škole (ŠZŠ) v Ružomberku jako pedagog vykonávající specializovanou činnost s důrazem na žáky s autismem. Je odbornou garantkou vzdělávacích aktivit občanského sdružení 3lobit. Absolvovala magisterské studium speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně, kde ukončila rovněž doktorandské studium s titulem Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).

Úhrada školení/webináře

Cena školení/webináře se hradí PŘEDEM po potvrzení přihlášky ze strany ODAC. Faktura se žádostí o úhradu zálohové platby účastnického poplatku Vám bude zaslána e-mailem. Pro identifikaci platby uvedete ve variabilním symbolu číslo faktury, ve specifickém symbolu datum semináře a do poznámky pro příjemce platby Příjmení účastníka.

Storno podmínky

Odhlásí-li se účastník ze školení/webináře více než 7 kalendářních dní (včetně) před datem konání školení/webináře, vracíme 100 % účastnického poplatku. Odhlásí-li se účastník ze školení/webináře méně než 7 dní před datem konání semináře, lze účastnický poplatek vrátit pouze v případě, že na jeho/její místo nastoupí jeden z dalších zájemců z čekací listiny, jinak účastnický poplatek nevracíme. Zájemce (a jeho/její platbu) je však možné přesunout do v pořadí následujícího semináře v případě, že je k dispozici volné místo.

Důležitost biblické gramotnosti dětí

Linda Howardová je pomocnou vydavatelkou v nakladatelství Tyndale Kids.

Biblická gramotnost nespočívá ve schopnosti převyprávět příběh Davida s Goliášem. Biblicky gramotný člověk není znalcem maxima poutavých biblických příběhů jako je smlouva duhy, kterou Bůh s lidmi uzavřel po velké potopě.

Znát biblické příběhy je jistě důležité. Biblická gramotnost je však procesem poznávání Boha prostřednictvím jeho Slova. Spočívá v růstu a rozvoji lásky k našemu Stvořiteli a touze ho více poznávat a vědět, co mu dělá radost. Bůh nám skrze Písmo věnoval mapu s cestou k jeho srdci – my z ní však často odbočujeme a hledáme ho pomocí zkratek, které nás od Bible odvádějí.

Mnozí křesťané dnes svou víru staví na verších na každý den, podcastech a jiných zkratkách namísto toho, aby šli přímo ke zdroji. Abyste mě špatně nepochopili – podcasty a zamyšlení na každý den mohou být dobrými nástroji pro růst naší víry a znalost jednotlivých příběhů Bible je jistě důležitou součástí porozumění Božímu slovu.

Problém nastává v okamžiku, kdy na Písmo nehledíme jako na svaté. Nezapomínejme, že hlavní postavou Bible je sám Bůh. Lidé, které si Bůh vybral, povolal a použil, jsou pro nás do jisté míry také důležití. Pomáhají nám uvidět, jak můžeme také my žít podle biblických pravd. O ně samotné ale nejde. Jejich příběhy byly do Bible zařazeny proto, aby nás navedly a ukázaly nám, jak můžeme rozvíjet náš osobní vztah s Bohem. Když odpoutáme svou pozornost od Boha a zaměříme ji namísto toho na biblické postavy, začnou nám unikat pravdy, kterým nás Písmo chce učit.

Jak tedy naše děti naučíme rozumět ústřednímu Božímu příběhu evangelia? Jak můžeme jejich srdcím vštípit lásku k Písmu?

Zde je několik tipů, které se mi osvědčily jak ve třídě dětské besídky, tak doma v rodině.

Naslouchejte spolu s dětmi Písmu.

Pořiďte si poutavé umělecké zpracování audio nahrávky Bible a naslouchejte společně profesionálním předčítačům Božího příběhu. Vedoucí besídek tím mohou obohatit dětský program ve sboru, rodiče jejich večerní domácí rutinu. 

Zábavnou formou veďte děti k pravidelnému učení veršů nazpaměť

Motivujte děti k memorování biblických veršů – například za pomoci tabulky na nástěnce, do níž si budou postupně za každý naučený verš vlepovat samolepky a po dosažení cíle dostanou lákavou odměnu.

Mluvte s dětmi o významu a kontextu veršů, které si čtou nebo učí nazpaměť

Pokud se děti pod vaším vedením v besídce učí zpaměti Jana 3,16, věnujte dostatek času tomu, abyste si s nimi o tomto verši a o jeho pozadí popovídali. Zabývejte se například těmito otázkami: Proč je tento verš důležitý? Jak zapadá do celého hlavního příběhu Bible? Jaký byl kulturní kontext doby, v níž byl verš napsán?

K získání dodatečných informací a vysvětlení širšího kontextu Písma vám poslouží různé výkladové knihy pro děti jako například The Big Book of Bible Questions (Velká kniha otázek o Bibli). Pokud můžete, pořiďte podobné zdroje i rodičům dětí, aby také oni rozšířili své porozumění Božímu slovu a cítili se během domácích rozhovorů s dětmi sebejistě.

Buďte dětem vzorem v lásce k Písmu

Noste si v neděli do církve vaši osobní Bibli, čtěte si před dětmi Bibli a mluvte o tom, co vás v ní momentálně oslovilo a čemu jste se naučili. Pokud vás uvidí investovat čas do vztahu s nebeským Otcem, budou vás v tom chtít napodobovat.

Vytvářejte příležitosti k tomu, aby děti uplatňovaly biblické lekce a naučené verše v praxi.

Vyberte společně v rodinách peníze, které pošlete misionářovi, povzbuďte rodiče, aby s dětmi obdarovali sousedy nějakým jídlem, apod. Většina dětí nejlépe reaguje na tzv. kinestetické učení – potřebují si látku „omakat“ a vyzkoušet v praxi. Dejte jim příležitost fyzicky vykonat to, čemu se naučily, a uvidíte, že se jim vštěpované pravdy nesmazatelně vyryjí do srdce a mysli.

Čím lépe děti uvidí přímé spojení mezi Biblí a jejich životy, tím více porozumí její důležitosti a přijmou ji za svou.Čím více ji budou číst, tím více si ji zamilují a budou jí toužit víc poznávat.

Není to jednoduše úžasné, když se nám daří vychovávat příští generaci k hladu po Božím slově a být jim v tom dobrými vzory a mentory?


O Lindě

Linda Howardová je zástupkyní vydavatele v nakladatelství Tyndale House Publishers se zaměřením na děti a mládež. Do své role vnáší své rozsáhlé zkušenosti s prací s dětmi a dětskými produkty – osmiletou zkušenost práce v organizaci Focus on the Family 
(Zaměřeno na rodinu) a její oblíbenou nejprodávanější značkou Adventures in Odyssey (Dobrodružství v Odyseji), úspěšné zvládnutí rebrandingu a obnovy produktové řady Faith That Sticks (Víra, která zůstává), čtrnáctiletou praxi učitelky v mateřské škole a osmileté působení ve funkci asistentky ředitele Community School of the Arts (Komunitní škola umění) na univerzitě Wheaton College. Při rozhodování o akvizicích je pro Lindu určující její nadšení a vášeň přivádět děti k hlubšímu poznání Krista. Pomáhá autorům vydávat a formovat produkty, které děti nastartují na cestě k duchovní zralosti. Tuto zodpovědnost bere velice vážně a je vděčná za příležitost sloužit svým obdarováním Bohu, rodičům i dětem.

Konference Energia 2020

Vyučování není tolik o předávání informací, ale o vedení dětí k  poznání, které jim napomůže k objevení pravdy a vlastní proměně

Principy učení

Izabel Lopez Cobo

Existují různé faktory, které napomáhají dětem i dospělým v procesu učení. Těmito faktory mohou být:

1Zájem (přirozený či získaný) zvědavost (potřeba vědět více) a pozornost. Vědomí těchto faktorů může být užitečným nástrojem, zároveň však přichází s výzvou pracovat s nimi, tedy rozpoznat a povzbudit zájem, zvědavost a pozornost u studentů.

2. Během studia dochází žák do různých fází vývoje, kdy je připraven učit se nové věci. Tyto fáze se odvíjí od duševní připravenosti, a učit žáka látku, na kterou není připravený může být neefektivní. Výzva tedy přichází v tom, rozpoznat kdy a co je student připraven se učit.

3. Žáci se lépe učí činností. Nejefektivnější učení vychází z aktivity a samotného procvičování. Aby si student mohl zapamatovat nové informace, potřebuje se aktivně zapojit do procesu učení. 

4. Studenti si lépe zapamatují nové informace, když učení doprovázejí pocity radosti a potěšení. Tedy když je učení baví. Výzvou je tedy vytvořit učební plán tak, aby děti bavil. K tomu pomáhá zahrnout různé aktivity a kladné hodnocení schopností žáků. 

5. Jednou z možností výuky je učení se nazpaměť. Dává studentům základ, na kterém mohou později stavět. K tomu, aby si zapamatovali a uchovali nové informace, se dají využít různé zábavné a zajímavé techniky. Vždy zvažujeme věk dětí a obsah učiva. Je důležité, pokud se děti mají naučit neco zpaměti, aby věděly proč to mají umět, jak to mohou v budoucnu použít…

Pastorační péče o děti

Izabel Lopez Cobo

Někteří lidé si myslí, že dětství je pouze čas nevinnosti a štěstí. Nevidí však to, co se kolem nich doopravdy děje. Děti prochází vlastní krize a problémy, které je silně ovlivňují. Je potřeba si uvědomit, že potřebují naši pozornost a pomoc k tomu, aby mohli tyto problémy zvládnout. 

Některé skutečnosti činí děti zvlášť náchylné k trápení. Jsou to faktory jako například: 

 • Jsou bezmocní
 • Jsou závislí na dospělých 
 • Cítí se nejistě a potřebují přijetí a uznání jejich schopností.
 • Mají obrovskou kapacitu důvěřovat a odpouštět těm, které milují

Proč je potřeba věnovat dětem pastorační péči? 

Život v nestálých a neúplných rodinách, a společnosti, která zkresluje rodinné hodnoty zanechává děti zranitelné.

Mnoho z nich nemá nikoho, s kým by mohli mluvit o tom co prožívají a cítí. Mohou se cítit, že jsou sami na to, aby se vypořádali s problémy a traumaty (napětí, pochybnosti, strach, stres kvůli ztrátám, oddělení)

Úspěch pastorační péče o děti ve velkém závisí na vstřícných vztazích, budované mezi učiteli a studenty. Proto je důležité budovat důvěrná přátelství a vztahy s dětmi. 

Následující kroky mohou pomoci v pastorační péči.

Krok 1 : Modlitba 

Je naprosto zásadní každý den dítě „přikrýt“ modlitbou a prosit Ducha svatého, aby nám zjevil, jak se ke každému dítěti chovat a jaké jsou jejich potřeby. 

Krok 2: Znalosti

Musíme znát základní charakteristiky věku, ve kterém se děti nacházejí. V každé fázi vývoje můžeme od dětí čekat a vyžadovat jiné věci. Znát tyto fáze nám pomůže upravit způsob vyučování. 

Krok 3: Dívat se „za“ domácí úkol

 • Které dítě se aktivně účastní, a které ne?
 • Které děti reagují pozitivně na program, učitele, nebo na ostaní děti? 
 • Které reagují negativně?
 • Koho děti, vědomě či nevědomě, považují za vedoucího, nebo dokonce koho napodobují? 

Krok 4: Být příkladem

Učíme více tím, jak žijeme náš život než tím, co říkáme. 

Krok 5: Budovat vztah

Jednoduchý telefonát může budovat důvěru mezi učitelem a dítětem. Příležitosti zavolat: Narozeniny, nemoc, když dítě nebylo na besídce…, ztráta-člena rodiny, mazlíčka. Důležité ale je, že nejsme jejich rodiče, ale pastorační vedoucí. Jsou oblasti,  do kterých bychom neměli vstupovat, ale můžeme je ovlivnit. 

Můžeme:

 • Přivítat na setkání, obejmout, zeptat se, jak se mají. 
 • Používat ujišťující slova: Bůh pro tebe má připravené úžasné věci, Bůh tě velmi miluje, Jsem na tebe pyšný, Vím, že si tě Bůh použije, Jsi velmi hezký, chytrý…
 • Věnovat pozornost detailům. Pro ně jsou velmi důležité a budou si to vždy pamatovat. 

Chemie týmu

Steve Enteminger

Principy a nápady pro vedoucího služby dětem k budování týmu, vedoucích a služebníků.

Atom v sobě skrývá mnoho síly, která se ale může stát velmi nebezpečnou, když se atom rozpadne..

Úspěšná dětská služba vnímá potřebu „základní jednotky“. Je jako atom služby dětem, který potřebuje držet pohromadě. Má základy – stejně jako budova potřebuje pevné základy, které nejsou vidět, ale bez kterých by spadla. Ani služba bez takových základů nevydrží. 

Chemie pro práci s dětmi a struktura

Pastor

Rodina, rodiče

Sbor, společenství

Děti

Služebníci, dobrovolníci

Vedoucí dětské služby

Tematické zaměření lekce – Marcus Wolf

tyto body se nevěnují tomu, jak tematicky vyzdobit místnost. Jedná se o kreativní tvorbu a zaměření programu.

 • Co to je Téma?

Téma je způsob, jakým sjednotit a zaměřit sérii lekcí, které jsou tvořené scénkami a loutkovým divadlem, hudbou, vyráběním apod. 

 • Proč je téma dobré?

Matouš 13:34 – Ježíš nikdy ve svém vyučování nevynechal příběhy a takovou kreativní lekcí vytváříme novodobé podobenství a příběhy pro děti. Pomáhá dětem zapamatovat si hlavní myšlenku – háček, o kterém je možné se bavit i později. Buduje v dětech nadšení a očekávání. 

 • Druhy, typy: 

Žánrové téma: piráti, kovbojové, superhrdinové

Populární téma: na aktuálních trendech, Angry birds, Ledové království, Hvězdné války

Tématické: Ovoce Ducha svatého, Ježíšovi zázraky, Život Eliáše

 • Jak začít?

Modlitbou

Hledat „jiskru“ – co vás osobně baví a zajímá.

Zamyslet se, co máme k dispozici

Inspirace nějakým známým filmem?

            např. Zpátky do budoucnosti – Zpátky do Písma

 • Téma je pouze „obal“ 
 • I v běžném životě nám Bůh dává situace, kterými můžeme naše děti vyučovat

Nové jídlo, které chutná dobře může zavést rozhovor na téma „okuste a vizte že Pán je dobrý“

 • Uplatňujte zásadu „5K

Kdo jsou vaši posluchači? (děti ze sboru, z ulice, sirotky)

Které materiály máte k dispozici? Kostýmy a dekorace, pomocníky, rozpočet.

Kde se program odehrává? Kolik máte prostoru, co máte dovolené v daných prostorách dělat?

Kdy se program odehrává? Za jaké příležitosti, kolik dní bude trvat, jaké bude počasí.

Kolik toho od daného programu očekáváte? Proč děláte zrovna dané téma? Jaké jsou naděje na výsledek, a navázání dětí na církev?

Kreativní vyučování

(na příspěvku se pracuje :D)

Když je před vámi 20 dětí, máte před sebou 20 odlišných úrovní schopností učení. K tomu aby se zapojilo více dětí do učebního procesu pomáhá kreativní způsob vyučování, při kterém se vyučující dotýká více úrovní učení.

Kladete si otázky typu?

 • Proč se děti ve sboru nudí?
 • Jsou děti zapojené do vyučování?
 • Jak můžeme zjistit, zda děti vyučované látce porozuměly?
 • Jak můžeme říci, zda děti přijímají a chápou křesťanské hodnoty, které je učíme? 

Jednoduše řečeno, jak zjistíme, že se nám podařilo dosáhnout cíle, který jsme si dali. Pomůckou může být Bloomova taxonomie,  model vytvořený k tomu, aby pomohl učitelům porozumět způsobům, jakými si nastavit objektivní cíle lekcí.

Skvělou pomůckou pro stanovování cílů jsou nám takzvaná „aktivní slovesa„. Lépe se nám to vybaví například na biblickém příběhu. Pokud s dětmi probíráme příběh například o Davidovi A Goliáši. Jestli je naším cílem,a by příběh znaly, použijeme slovesa např: pojmenuj… popiš… najdi na mapě… řekni vlastními slovy…. Pokud ale půjdeme dál a chceme, aby příběh také pochopily, použijeme otázky napří.: zkus vysvětlit…., porovnej osobu Davida…. Pokud chceme, aby děti příběh aplikovyly dos vého života, jsme v bodu tři. A klademe dětem otázky typu: mohl by jsi použít tento příběh i na jinou situaci? Můžeme spolu přezkoumat, co se tehdy vlastně stalo?.. atd…

 1. Znalosti: popiš, vyjmenuj, nauč se zpaměti, seřaď, vyber, označ….
 2. Porozumění: uveď příklad, parafrázuj, přiřaď, vysvětli, shrň, vyjádři vlastními slovy, definuj….
 3. Aplikace: vyber, zařaď, vypočítej, ukaž, předveď, připrav, uspořádej, najdi, zařaď…. objasni, vyřeš, doplň….
 4. Analýza: vysvětli, porovnej, ukaž jak…, najdi rozdíl, roztřiď, prozkoumej, načrtni, zařaď…
 5. Syntéza: rozviň, řeš, sestav, vyrob, naplánuj, ohodnoť, vyber, doporuč, obhaj tvrzení, že…, zorganizuj, zkombinuj
 6. Hodnocení: sebehodnocení, Závěr, děj doporučení, zvaž, podpoř, dej do souvislostí, posuď, navrhni řešení….

Znalost

Základní znalost, která zahrnuje rozpoznání a zapamatování si faktů, termínů, základního konceptu/myšlenky, nebo jejich zodpovězení bez hlubšího porozumění, co vlastně znamenají. 

– učení Biblických knih a společné čtení

– verše zpaměti

Pochopení

Základní porozumění, při kterém se ukazuje chápání významu faktů a pojmů. Porozumění, které se projevuje schopností uspořádat, porovnat, přeložit, vyložit, popsat a shrnout hlavní myšlenky. 

– konkrétní otázky

– předmětné lekce

– předvádění a inscenace s dětmi

Aplikace

Zahrnuje použití získaných vědomostí k řešení problémů v nové situaci. „Jak toto souvisí s mým každodenním životem?“ 

-vyprávění příběhů

– vedené hraní a inscenace – tématické hry

Analýza

Zahrnuje zkoumání a rozdělení informací do částí, určování vztahů těchto částí, identifikace-rozpoznání motivů a příčin, utváření závěrů a hledání důkazů na jejich podporu.

-Rozdělení – učení 10 přikázání, učení na stanovištích

-porovnávací tabule a plakáty.

Syntéza:

Zahrnuje představení a obhajobu názorů, které jsou tvořené vlastním úsudkem a vyhodnocením informací; platnost myšlenek a kvalita práce

-co by jsi dělal, kdyby..typ otázek

– interview s biblickou postavou

– sestavení story boardu – příběhu z jednotlivých obrázků/scén

Hodnocení

Spojování naučených informací. Použití těchto informací ke stavbě a skladbě vlastních závěrů a vyjádření toho, co už se žák naučil. 

-budování maket a modelů (archa, egyptská města, zvířátka z fondánu)

-vymyšlení moderní scénky založené na Biblických principech

-psaní a představení loutkového divadla nebo pantomima.

K nastavení dobrého cíle také dopomáhá znát učební možnosti dětí různého věku.

OD GENERACE KE GENERACI

Lidé si možná nepamatují všechny ceny, které jsme vyhráli, dobré smlouvy, které jsme uzavřeli nebo majetek, který jsme si pořídili. Ale budou si pamatovat to, jak vedeme, nasloucháme a milujeme… To je náš odkaz.

V listopadu 2011 jsem jsi vyslechl slova, která jsem nikdy neočekával: „Dobrý den, doktore Lichi, právě nám přišly výsledky vaší biopsie. Nerad vám to sděluji přes telefon, ale máte rakovinu. Jedná se o „mnohočetný myelom“ a máte zasažených 70% vaší tělesné plazmy. Váš život se právě změnil.“ Moje první otázky zněly: „Mohl byste mi to slabikovat? Co to znamená? Jak vážné to je a jaká je prognóza?“ Od toho okamžiku se mi změnil život v mnoha směrech. Ale s pomocí mé manželky, rodiny, Ježíše a přímého zásahu Božího uzdravení jsem stále tady. A v některých ohledech jsem víc naživu než kdy jindy.

První měsíce vypadaly velmi pochmurně. Deprese, fyzická bolest, neschopnost chodit, která se protáhla na více než osm měsíců, velké dávky chemoterapie a možná moje největší obava – že se nedočkám dospívání svých vnoučat. Měl jsem spoustu upřímných konverzací s Bohem. Jen my dva. Vyprávěl jsem mu o svých obavách a kladl mu otázky – od srdce a upřímně. Prosil jsem ho: „Bože, sice se nebojím smrti a vím, že mám v Kristu věčnost, ale přece jenom bych velmi rád viděl svá vnoučata vyrůstat.“

Můj příběh nepatří k těm nijak výjimečným. Všichni v životě a ve vztazích usilujeme o čest a hodnotu. Žalm 78 popisuje důležitost předávání Božího příběhu dalším generacím. Kniha Rút popisuje konkrétního muže Bóaze, jehož počestnost všichni uznávali a respektovali. Měl proto tu čest sdílet rod s Kristem tady na zemi. Bóaz je považován za ctihodného člověka.

Pavel připomíná církvi v Efezu, aby „ctili svého otce i matku;“ jde o první přikázání se zaslíbením“ (ref. Ex,20,12). Největší životní odměnou je, když na nás lidé vzpomínají s úctou. Když jsem se dozvěděl o své špatné prognóze v roce 2011, neuvědomoval jsem si, kolik toho pro mě Bůh ještě připravil. Nejen, že vidím svá vnoučata vyrůstat, jsem také rozhodnut z této příležitosti vytěžit to nejlepší. Abych poctil svá vnoučata, každý rok čtu novou Bibli a den za dnem plním její stránky svými na míru napsanými a jedinečně vytvořenými poznámkami, lekcemi a vtipy. Na konci roku mám pak tu výsadu obdarovat každé své vnouče jednou takovou Biblí. 

Každý den je pro mě darem – nejde jen o příležitost vidět, co od života dostanu. Jde spíše o příležitost obohatit život lidí, na kterých mi nejvíc záleží. A vnoučata stojí na tomto žebříčku velmi vysoko.

Lidé si možná nepamatují všechny ceny, které jsme vyhráli, dobré smlouvy, které jsme uzavřeli nebo majetek, který jsme si pořídili. Ale budou si pamatovat to, jak vedeme druhé, nasloucháme, učíme se, vytváříme, limitujeme se, milujeme a odcházíme… To je náš odkaz.

A proto vyvstává otázka: Jak si nás lidé budou pamatovat?

Zde jsou nějaké lekce posbírané z života Bóaze.

 1. Vůdce – Lidé si nás budou pamatovat podle toho, jak vedeme ostatní. Činíme tak s pokorou a postojem služebníka? Respektujeme a ceníme si ostatních?
 2. Posluchač – Věnujeme lidem pozornost, dokážeme čekat na odpověď, udržovat vhodný oční kontakt a zajímat se upřímně o druhé? Každý víkend mám většinou příležitost vzít svou matku (91 let) na snídani, projevit ji svou úctu a poslouchat její moudré rady.
 3. Student – Ceníme si celoživotního vzdělávání? Učíme se rádi novým věcem?
 4. Pracovník – Měl jsem dobrou pracovní morálku se smyslem pro plnění úkolů, pracoval jsem s radostí a smyslem pro zodpovědnost? Dokázal jsem zabezpečit svou rodinu?
 5. Ten, kdo vymezuje hranice – Vymezil jsem vhodné hranice, abych chránil své srdce, manželství, rodinu, přátele a spolupracovníky?
 6. Ten, kdo miluje druhé – Dokázal jsem sám sebe zapřít? Upřednostňoval jsem potřeby ostatních před vlastními? Miloval jsem dobře a dovolil jsem, aby mě ostatní milovali?
 7. Ten, kdo zanechá dědictví – Žiju život s ohledem na další generace?

Dojděme úspěšně do cíle!

Donald A. Lichi, Ph.D., je klinický psycholog a momentálně slouží jako viceprezident společnosti Emerge Counseling Services v Akron. Poskytuje poradenství v oblasti manželství, rodinných vztahů a individuální poradenství. Dříve sloužil jako pomocný profesor Assemblies of God v oblasti teologických seminářů ve Springfieldu, Missouri, Asia Theological Center v Singapuru a Trinity International University v Deerfieldu, Illinois.

Článek napsal Donald A Lichi/ 13. září 2020