Ohlasy z konferencí

V této rubrice najdete informace, zápisy, poznámky z konferencí pro pracovníky s dětmi.

Konference Energia 2020

Vyučování není tolik o předávání informací, ale o vedení dětí k  poznání, které jim napomůže k objevení pravdy a vlastní proměně

Principy učení

Izabel Lopez Cobo

Existují různé faktory, které napomáhají dětem i dospělým v procesu učení. Těmito faktory mohou být:

1Zájem (přirozený či získaný) zvědavost (potřeba vědět více) a pozornost. Vědomí těchto faktorů může být užitečným nástrojem, zároveň však přichází s výzvou pracovat s nimi, tedy rozpoznat a povzbudit zájem, zvědavost a pozornost u studentů.

2. Během studia dochází žák do různých fází vývoje, kdy je připraven učit se nové věci. Tyto fáze se odvíjí od duševní připravenosti, a učit žáka látku, na kterou není připravený může být neefektivní. Výzva tedy přichází v tom, rozpoznat kdy a co je student připraven se učit.

3. Žáci se lépe učí činností. Nejefektivnější učení vychází z aktivity a samotného procvičování. Aby si student mohl zapamatovat nové informace, potřebuje se aktivně zapojit do procesu učení. 

4. Studenti si lépe zapamatují nové informace, když učení doprovázejí pocity radosti a potěšení. Tedy když je učení baví. Výzvou je tedy vytvořit učební plán tak, aby děti bavil. K tomu pomáhá zahrnout různé aktivity a kladné hodnocení schopností žáků. 

5. Jednou z možností výuky je učení se nazpaměť. Dává studentům základ, na kterém mohou později stavět. K tomu, aby si zapamatovali a uchovali nové informace, se dají využít různé zábavné a zajímavé techniky. Vždy zvažujeme věk dětí a obsah učiva. Je důležité, pokud se děti mají naučit neco zpaměti, aby věděly proč to mají umět, jak to mohou v budoucnu použít…

Pastorační péče o děti

Izabel Lopez Cobo

Někteří lidé si myslí, že dětství je pouze čas nevinnosti a štěstí. Nevidí však to, co se kolem nich doopravdy děje. Děti prochází vlastní krize a problémy, které je silně ovlivňují. Je potřeba si uvědomit, že potřebují naši pozornost a pomoc k tomu, aby mohli tyto problémy zvládnout. 

Některé skutečnosti činí děti zvlášť náchylné k trápení. Jsou to faktory jako například: 

 • Jsou bezmocní
 • Jsou závislí na dospělých 
 • Cítí se nejistě a potřebují přijetí a uznání jejich schopností.
 • Mají obrovskou kapacitu důvěřovat a odpouštět těm, které milují

Proč je potřeba věnovat dětem pastorační péči? 

Život v nestálých a neúplných rodinách, a společnosti, která zkresluje rodinné hodnoty zanechává děti zranitelné.

Mnoho z nich nemá nikoho, s kým by mohli mluvit o tom co prožívají a cítí. Mohou se cítit, že jsou sami na to, aby se vypořádali s problémy a traumaty (napětí, pochybnosti, strach, stres kvůli ztrátám, oddělení)

Úspěch pastorační péče o děti ve velkém závisí na vstřícných vztazích, budované mezi učiteli a studenty. Proto je důležité budovat důvěrná přátelství a vztahy s dětmi. 

Následující kroky mohou pomoci v pastorační péči.

Krok 1 : Modlitba 

Je naprosto zásadní každý den dítě „přikrýt“ modlitbou a prosit Ducha svatého, aby nám zjevil, jak se ke každému dítěti chovat a jaké jsou jejich potřeby. 

Krok 2: Znalosti

Musíme znát základní charakteristiky věku, ve kterém se děti nacházejí. V každé fázi vývoje můžeme od dětí čekat a vyžadovat jiné věci. Znát tyto fáze nám pomůže upravit způsob vyučování. 

Krok 3: Dívat se „za“ domácí úkol

 • Které dítě se aktivně účastní, a které ne?
 • Které děti reagují pozitivně na program, učitele, nebo na ostaní děti? 
 • Které reagují negativně?
 • Koho děti, vědomě či nevědomě, považují za vedoucího, nebo dokonce koho napodobují? 

Krok 4: Být příkladem

Učíme více tím, jak žijeme náš život než tím, co říkáme. 

Krok 5: Budovat vztah

Jednoduchý telefonát může budovat důvěru mezi učitelem a dítětem. Příležitosti zavolat: Narozeniny, nemoc, když dítě nebylo na besídce…, ztráta-člena rodiny, mazlíčka. Důležité ale je, že nejsme jejich rodiče, ale pastorační vedoucí. Jsou oblasti,  do kterých bychom neměli vstupovat, ale můžeme je ovlivnit. 

Můžeme:

 • Přivítat na setkání, obejmout, zeptat se, jak se mají. 
 • Používat ujišťující slova: Bůh pro tebe má připravené úžasné věci, Bůh tě velmi miluje, Jsem na tebe pyšný, Vím, že si tě Bůh použije, Jsi velmi hezký, chytrý…
 • Věnovat pozornost detailům. Pro ně jsou velmi důležité a budou si to vždy pamatovat. 

Chemie týmu

Steve Enteminger

Principy a nápady pro vedoucího služby dětem k budování týmu, vedoucích a služebníků.

Atom v sobě skrývá mnoho síly, která se ale může stát velmi nebezpečnou, když se atom rozpadne..

Úspěšná dětská služba vnímá potřebu „základní jednotky“. Je jako atom služby dětem, který potřebuje držet pohromadě. Má základy – stejně jako budova potřebuje pevné základy, které nejsou vidět, ale bez kterých by spadla. Ani služba bez takových základů nevydrží. 

Chemie pro práci s dětmi a struktura

Pastor

Rodina, rodiče

Sbor, společenství

Děti

Služebníci, dobrovolníci

Vedoucí dětské služby

Tematické zaměření lekce – Marcus Wolf

tyto body se nevěnují tomu, jak tematicky vyzdobit místnost. Jedná se o kreativní tvorbu a zaměření programu.

 • Co to je Téma?

Téma je způsob, jakým sjednotit a zaměřit sérii lekcí, které jsou tvořené scénkami a loutkovým divadlem, hudbou, vyráběním apod. 

 • Proč je téma dobré?

Matouš 13:34 – Ježíš nikdy ve svém vyučování nevynechal příběhy a takovou kreativní lekcí vytváříme novodobé podobenství a příběhy pro děti. Pomáhá dětem zapamatovat si hlavní myšlenku – háček, o kterém je možné se bavit i později. Buduje v dětech nadšení a očekávání. 

 • Druhy, typy: 

Žánrové téma: piráti, kovbojové, superhrdinové

Populární téma: na aktuálních trendech, Angry birds, Ledové království, Hvězdné války

Tématické: Ovoce Ducha svatého, Ježíšovi zázraky, Život Eliáše

 • Jak začít?

Modlitbou

Hledat „jiskru“ – co vás osobně baví a zajímá.

Zamyslet se, co máme k dispozici

Inspirace nějakým známým filmem?

            např. Zpátky do budoucnosti – Zpátky do Písma

 • Téma je pouze „obal“ 
 • I v běžném životě nám Bůh dává situace, kterými můžeme naše děti vyučovat

Nové jídlo, které chutná dobře může zavést rozhovor na téma „okuste a vizte že Pán je dobrý“

 • Uplatňujte zásadu „5K

Kdo jsou vaši posluchači? (děti ze sboru, z ulice, sirotky)

Které materiály máte k dispozici? Kostýmy a dekorace, pomocníky, rozpočet.

Kde se program odehrává? Kolik máte prostoru, co máte dovolené v daných prostorách dělat?

Kdy se program odehrává? Za jaké příležitosti, kolik dní bude trvat, jaké bude počasí.

Kolik toho od daného programu očekáváte? Proč děláte zrovna dané téma? Jaké jsou naděje na výsledek, a navázání dětí na církev?

Kreativní vyučování

(na příspěvku se pracuje :D)

Když je před vámi 20 dětí, máte před sebou 20 odlišných úrovní schopností učení. K tomu aby se zapojilo více dětí do učebního procesu pomáhá kreativní způsob vyučování, při kterém se vyučující dotýká více úrovní učení.

Kladete si otázky typu?

 • Proč se děti ve sboru nudí?
 • Jsou děti zapojené do vyučování?
 • Jak můžeme zjistit, zda děti vyučované látce porozuměly?
 • Jak můžeme říci, zda děti přijímají a chápou křesťanské hodnoty, které je učíme? 

Jednoduše řečeno, jak zjistíme, že se nám podařilo dosáhnout cíle, který jsme si dali. Pomůckou může být Bloomova taxonomie,  model vytvořený k tomu, aby pomohl učitelům porozumět způsobům, jakými si nastavit objektivní cíle lekcí.

Skvělou pomůckou pro stanovování cílů jsou nám takzvaná „aktivní slovesa„. Lépe se nám to vybaví například na biblickém příběhu. Pokud s dětmi probíráme příběh například o Davidovi A Goliáši. Jestli je naším cílem,a by příběh znaly, použijeme slovesa např: pojmenuj… popiš… najdi na mapě… řekni vlastními slovy…. Pokud ale půjdeme dál a chceme, aby příběh také pochopily, použijeme otázky napří.: zkus vysvětlit…., porovnej osobu Davida…. Pokud chceme, aby děti příběh aplikovyly dos vého života, jsme v bodu tři. A klademe dětem otázky typu: mohl by jsi použít tento příběh i na jinou situaci? Můžeme spolu přezkoumat, co se tehdy vlastně stalo?.. atd…

 1. Znalosti: popiš, vyjmenuj, nauč se zpaměti, seřaď, vyber, označ….
 2. Porozumění: uveď příklad, parafrázuj, přiřaď, vysvětli, shrň, vyjádři vlastními slovy, definuj….
 3. Aplikace: vyber, zařaď, vypočítej, ukaž, předveď, připrav, uspořádej, najdi, zařaď…. objasni, vyřeš, doplň….
 4. Analýza: vysvětli, porovnej, ukaž jak…, najdi rozdíl, roztřiď, prozkoumej, načrtni, zařaď…
 5. Syntéza: rozviň, řeš, sestav, vyrob, naplánuj, ohodnoť, vyber, doporuč, obhaj tvrzení, že…, zorganizuj, zkombinuj
 6. Hodnocení: sebehodnocení, Závěr, děj doporučení, zvaž, podpoř, dej do souvislostí, posuď, navrhni řešení….

Znalost

Základní znalost, která zahrnuje rozpoznání a zapamatování si faktů, termínů, základního konceptu/myšlenky, nebo jejich zodpovězení bez hlubšího porozumění, co vlastně znamenají. 

– učení Biblických knih a společné čtení

– verše zpaměti

Pochopení

Základní porozumění, při kterém se ukazuje chápání významu faktů a pojmů. Porozumění, které se projevuje schopností uspořádat, porovnat, přeložit, vyložit, popsat a shrnout hlavní myšlenky. 

– konkrétní otázky

– předmětné lekce

– předvádění a inscenace s dětmi

Aplikace

Zahrnuje použití získaných vědomostí k řešení problémů v nové situaci. „Jak toto souvisí s mým každodenním životem?“ 

-vyprávění příběhů

– vedené hraní a inscenace – tématické hry

Analýza

Zahrnuje zkoumání a rozdělení informací do částí, určování vztahů těchto částí, identifikace-rozpoznání motivů a příčin, utváření závěrů a hledání důkazů na jejich podporu.

-Rozdělení – učení 10 přikázání, učení na stanovištích

-porovnávací tabule a plakáty.

Syntéza:

Zahrnuje představení a obhajobu názorů, které jsou tvořené vlastním úsudkem a vyhodnocením informací; platnost myšlenek a kvalita práce

-co by jsi dělal, kdyby..typ otázek

– interview s biblickou postavou

– sestavení story boardu – příběhu z jednotlivých obrázků/scén

Hodnocení

Spojování naučených informací. Použití těchto informací ke stavbě a skladbě vlastních závěrů a vyjádření toho, co už se žák naučil. 

-budování maket a modelů (archa, egyptská města, zvířátka z fondánu)

-vymyšlení moderní scénky založené na Biblických principech

-psaní a představení loutkového divadla nebo pantomima.

K nastavení dobrého cíle také dopomáhá znát učební možnosti dětí různého věku.